قیمت روز

جوجه               ۱۰۰۰ تومان

مرغ  هر کیلو     ۵۵۰۰  تومان

اردک               ۱۸۰۰  تومان